زیبایی چوب را در آغوش بگیرید، ایده های نوآورانه برای طراحی داخلی